MONITORING & EVALUATIE


Hoe weten wij of onze programma’s een verschil maken? Of zij écht een einde maken aan honger en armoede? Door monitoring en evaluatie brengen we de impact van ons werk steeds beter in kaart en weten zo hoe succesvol we zijn. Het laat ons, en alle betrokkenen zien welk verschil ons werk maakt. In 2019 ging ons proces van monitoren, evalueren en daarvan leren grondig op de schop. Dat was nodig om nog beter in kaart te brengen of ons werk echt een verschil maakt. En of onze programma’s écht een einde maken aan honger en armoede.

Een belangrijke voorwaarde is betrouwbare data. Zodat we kunnen analyseren waar de gemeenschappen ‘staan’ op het gebied van bijvoorbeeld voeding of toegang tot gezondheidszorg – in vergelijking tot regionale of nationale gemiddelden. Op alle plekken waar we werken onderzoeken we iedere 3 tot 5 jaar de effecten van ons werk. Met sets van indicatoren kunnen we vergelijken binnen en tussen landen. En we maken zowel gebruik van interne als externe evaluaties.

“Lokale vrijwilligers verzamelen en analyseren zelf de gegevens.”

The Hunger Project vindt het belangrijk dat alle direct betrokkenen zélf de voortgang kunnen meten. Lokale vrijwilligers verzamelen en analyseren zelf de gegevens. De resultaten koppelen we terug naar de belangrijkste betrokkenen: de gemeenschappen waar we werken. Hoe concreter hoe beter. Bijvoorbeeld door te vergelijken met landelijke gemiddelden – of beter nog, met de targets die de gemeenschap zelf heeft vastgesteld, of met resultaten van dorpen uit de buurt. Zodat ze kunnen zien waar anderen staan en wat mogelijk is. We moedigen hen aan om met deze resultaten prioriteiten te bepalen, zodat zij het heft in eigen handen kunnen nemen.

“De evaluatie helpt ons om te zien waar we vandaan komen, wat we nu bereikt hebben en wat mogelijk is.”

Lorni, voorzitter van het vrouwencomité in Champti (Malawi)

In epicentrum Zuza in Mozambique heeft 90% van de huishoudens nu toegang tot schoon water

Maak het zichtbaar

Resultaten worden gedeeld en besproken met de gemeenschappen. Met hoog analfabetisme en ongecijferdheid kan dat een grote uitdaging zijn. Vaak is het niet genoeg om een getal te horen, maar het zien kan een groot verschil maken. Helemaal als dat interactief gebeurt. Met 10 mensen op een rij, waarvan 8 staan en 2 zitten, wordt het concept 80% opeens een stuk concreter.

Hogoye Sene - Senegal - Ndereppe - Johannes Odé - 300x300 4

Zelfredzaamheid meten

In onze Afrikaanse programmalanden werken we via de epicentrumstrategie toe naar zelfredzaamheid. Essentieel voor zelfredzaamheid is officiële erkenning van het epicentrum en landrechten voor het epicentrumgebouw. Zo kan het epicentrum als zelfstandige organisatie functioneren. Een epicentrum moet daarnaast voldoende scoren op de nieuwe drempeltoets van 17 indicatoren voor zelfredzaamheid, verdeeld over acht doelen – van verbeterde zeggenschap en leiderschap voor en door vrouwen, en van het mobiliseren van gemeenschappen tot vermindering van ernstige en milde honger in de gemeenschap:

  1. De gemeenschap stelt zichzelf doelen en werkt actief aan het behalen van die doelen.
  2. Empowerment van vrouwen en meisjes.
  3. Verbeterde toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen.
  4. Meer mensen kunnen lezen en schrijven, en meer kinderen gaan naar school.
  5. Er is minder honger en ondervoeding, vooral bij vrouwen en kinderen.
  6. Verbeterde toegang tot en gebruik van gezondheidsvoorzieningen.
  7. Minder huishoudens leven in armoede.
  8. Boeren produceren meer en zijn weerbaarder tegen klimaatverandering.

Ex-post evaluatie zelfredzaamheid

In 2019 lieten we een onafhankelijk extern onderzoek uitvoeren in twee epicentra, ruim drie jaar nadat zij zichzelf zelfredzaam hadden verklaard. We onderzochten wat daar drie jaar later nog van overeind staat. Deze ex-post evaluatie werd uitgevoerd door onderzoeksbureau MDF, met steun van Stichting Dioraphte en de Zweedse Postcode Loterij.

De resultaten laten zien dat beide epicentra nog steeds gebruik maken van de diensten die ze zelf hebben georganiseerd, zoals het microkredietloket en de voedselbank. Er zijn weliswaar nog volop uitdagingen op het gebied van water en sanitatie – en ook voor genderlijkgelijkheid en jongerenparticipatie valt nog een verbeterslag te maken. Maar honger en armoede blijft dalen, meer kinderen gaan naar school en kindhuwelijken nemen af. En de sociale infrastructuur staat als een huis. De comités – met vrouwen op leiderschapsposities – functioneren nog steeds. De getrainde vrijwilligers stellen telkens opnieuw doelen voor hun dorp. Ze boeken successen én vieren die. En het aantal gemotiveerde mensen dat het vertrouwen heeft dat ze hun eigen toekomst kunnen bepalen groeit nog steeds gestaag.

Women Empowerment Index

Vrouwen zijn cruciaal voor het einde van honger. Hoewel voor veel organisaties de empowerment van vrouwen centraal staat, ontbrak een goede methode om resultaten te meten. Daarom heeft The Hunger Project de Women Empowerment Index ontwikkeld. Daarmee brengen we de voortgang in kaart op het gebied van zelfbeschikking, inkomen, leiderschap, toegang tot middelen en kennis en ten slotte tijdsbesteding. Met niet alleen oog voor de vooruitgang van vrouwen, maar ook voor de mannen Want de empowerment van vrouwen gaat niet over vrouwen alleen. Daarom kijken we ook hoe de resultaten zich verhouden tot de situatie van de mannen in hetzelfde dorp. Met de Women Empowerment Index kunnen we ons werk nog beter doen en vrouwen zo goed mogelijk ondersteunen.


Een tweetal opmerkelijke resultaten na de test in 9 landen, 111 programma gebieden en 20.000 huishoudens:

  • De landen met de hoogste WEI scores op dit moment zijn Ghana en Oegada. Maar ook Benin en Burkina Faso scoren hoog op de Women Empowerment Index.
  • De resultaten op het gebied van tijdsbesteding zijn flink verbeterd ten opzichte van de evaluatie in 2015. Onderzoek heeft aangetoond dat de lage resultaten van de vorige evaluatie onder andere kwamen door traditie, inconsistente trainingen, en de omgeving – hier kon in het programma rekening mee gehouden worden met verbeterde resultaten tot gevolg.

Doorlopend onderzoek over kindhuwelijken

Sinds 2016 werken The Hunger Project, Stichting Kinderpostzegels en ICDI samen in de alliantie Her Choice aan het terugdringen van kindhuwelijken. Her Choice verbetert de positie, de rechten en de toekomstmogelijkheden van meisjes in 10 landen in Afrika en in Azië. Onderzoekspartner Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) houdt ondertussen goed de vinger aan de pols. Onderzocht wordt waarom meisjes vroeg trouwen, of de aanpak werkt en waar ruimte is voor verbetering. Met deze continue informatie wordt meer kennis opgebouwd over het complexe onderwerp kindhuwelijken, en gekeken hoe nog meer meisjes nog beter geholpen kunnen helpen.

Het Midline Report maakt de balans op, halverwege het vijfjarige Her Choice programma. Aan het onderzoek deden 5204 meisjes, 3621 huishoudens, 68 gezondheidscentra en 145 leraren mee. De resultaten werden maandag 1 april 2019 gepubliceerd. Mabel van Oranje, voorzitter Girls Not Brides International, nam het rapport in ontvangst.

Malawi Majete 2

Evaluatie Malawi – Majete programma’s

Op verzoek van Stichting Dioraphte, financier van zes epicentra rondom het Majete wildpark in Malawi, voerden Phil Compernolle en haar Malawiaanse counterpart Alfred Dzilankhulani een externe evaluatie uit om de effectiviteit van de Majete programma’s van The Hunger Project te onderzoeken. De evaluatie vond plaats in mei 2018 en resulteerde in een eindrapport dat in juli 2018 werd gepresenteerd. Een team van The Hunger Project Nederland reisde in september 2018 naar Malawi om de bevindingen van het rapport met het team in Malawi te bespreken.

De evaluatie heeft ons inzicht gegeven in de sterke en zwakke onderdelen van de epicentrumstrategie zoals die wordt uitgevoerd rondom Majete. We zijn blij met de resultaten, en voelen ons uitgedaagd om aan de slag te gaan met de aanbevelingen. We danken Dioraphte voor het mogelijk maken van de evaluatie en danken de evaluatoren voor hun zorgvuldigheid en toegankelijkheid gedurende het hele traject.

Evaluatie India

Uit een externe evaluatie van ons leiderschapsprogramma in Madhya Pradesh in India blijkt dat getrainde vrouwelijke leiders dubbel zo veel zelfvertrouwen hebben als ongetrainde vrouwen, meer acties voor hun dorp ondernemen en dat hun politieke daadkracht groter is. De vrouwelijke leiders worden daadwerkelijk change agents in hun gemeenschappen. Verder blijkt de samenwerking tussen vrouwelijke leiders onderling de meeste invloed te hebben – wanneer vrouwen samenwerken in federaties, lukt het veel vaker om bijvoorbeeld betere scholing, watervoorzieningen en werkverschaffingsprojecten voor hun dorp te regelen.

Een evaluatie van het leiderschapsprogramma van in Odisha geeft vergelijkbare resultaten. De getrainde vrouwen voelen zich zelfverzekerder, voelen zich gehoord door hun gemeenschap en stellen meer controversiële onderwerpen – zoals huiselijk geweld en kindhuwelijken – aan de kaak, en is er in de onderzochte dorpen meer erkenning en acceptatie van vrouwen in de politiek. Daarnaast komt de kracht van samenwerking tussen deze vrouwen duidelijk naar voren in de evaluatie.

Evaluatie Bangladesh

In 2015 evalueerde een gerenommeerd extern instituut, Transtec, ons programma in Bangladesh. Het ging om een twee jaar durend project in tien districten (Unions) gericht op het versterken van de basisdemocratie op het platteland, gefinancierd door de United Nations Democracy Fund.

De bevindingen van de evaluatie waren zeer lovend. De evaluatie laat zien dat 49% meer mensen vindt dat vrouwen actief betrokken moeten worden bij de politiek, 48% meer mensen gelooft dat zij zelf hun gemeenschap kunnen veranderen en het aantal mensen dat helemaal niks wist over zijn/haar rechten afnam met 51%. Het project maakt lokale leiders daadwerkelijk bewust van basale mensenrechten en brengt de belangen van de lokale gemeenschap beter bij politici voor het voetlicht.


Evaluaties

Benin – Evaluatie (2015)

Bekijk de evaluatie

Bangladesh – Evaluatie (2016) in samenwerking met UNDEF

Bekijk de evaluatie

India – Samenvatting van evaluatie (2014)

Bekijk de samenvatting

India – Evaluatie (2014)

Bekijk de evaluatie

Bangladesh – Evaluatie (2012) uitgevoerd door SIPA, Columbia University

Bekijk de evaluatie

Benin – Evaluatie (2012) uitgevoerd door prof. Paul Hoebink

Bekijk de evaluatie

India – Evaluatie(2012) uitgevoerd door UNDEF

Bekijk de evaluatie